Střední odborné učiliště, Lišov
, tř. 5. května 3, 373 72

pište kdykoliv

volejte Po–Pá: 7–15 h

volejte Po–Pá: 7–15 h

Bakaláři

Office 365

Strava

Facebook

Instagram

YouTube

Bakaláři

Office 365

Strava

Facebook

Instagram

YouTube

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště

Účelem školního poradenského pracoviště je poskytovat poradenské služby ve škole především žákům a jejich zákonným zástupcům.

V konkrétních záležitostech zajišťuje pracoviště také koordinaci a spolupráci s jinými školskými zařízeními (např. pedagogicko-psychologickou poradnou nebo speciálně pedagogickým centrem).

Smyslem služeb školního poradenského pracoviště je především vytvoření vhodných podmínek vzdělávání a všestranný rozvoj žáků, včetně zajištění speciálních vzdělávacích potřeb žáků, prevence rizikového chování, kariérní poradenství pro žáky a sociální pomoci.

Činnost školního poradenského pracoviště se řídí vyhláškou č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Veškeré informace, které pracovníci školního poradenského zařízení při své práci získají, jsou vázány profesním tajemstvím.

Dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů rodiče předem udělují souhlas s poskytováním služeb.

Služby školního poradenského pracoviště jsou pro žáky SOU Lišov, jejich rodiče, zákonné zástupce a pedagogy školy zdarma.

Výchovný poradce

Na škole působí výchovní poradci Mgr. Vít ŠmídMgr. Bc. Petr Hrabovský

Zajišťují:

 • poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,
 • sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření,
 • podporu vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami,
 • metodickou podporu učitelům při použití psychologických a speciálně pedagogických postupů ve vzdělávací činnosti školy,
 • spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci,
 • spolupráci školy při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými zařízeními.

Konzultační hodiny pro žáky: pondělí 12:15 – 13:30, středa 13:00 – 14:00 (Mgr. Hrabovský), pátek 9:25 – 11:00 (Mgr. Šmíd)
Konzultační hodiny pro rodiče a zákonné zástupce: po telefonické domluvě
Akutní případy: ihned

Tel.:                 604 494 330
Email:             vsmid@sou-lisov.cz, phrabovsky@sou.lisov

Kariérový poradce

Na škole působí školní kariérový poradce Ing. Jan LudačkaHana Hlasová

Zajišťuje:

 • poradenskou podporu uchazečům o studium při volbě vhodného učebního oboru.
 • doporučuje žákům vhodné směry zaměření a profesní orientace.
 • motivuje žáky ohrožené školním neúspěchem.
 • spolupracuje s podnikatelskými subjekty a předává žákům nabídky zaměstnání.
 • pomáhá žákům a absolventům při vstupu na trh práce.

Konzultační hodiny pro žáky: středa 7:30 – 9:05 (škola), úterý 19:00 – 20:30 (internát a domov mládeže)
Konzultační hodiny pro vyučující: po domluvě
Konzultační hodiny pro rodiče a zákonné zástupce: po telefonické domluvě
Akutní případy: ihned

Tel.:                 387 994 243
Email:             ludacka@sou-lisov.cz, hlasova@sou-lisov.cz

Z důvodu pracovních aktivit v prostorách školy nemusí být kariérový poradce vždy k zastižení ve své pracovně. Je proto vhodné domluvit si konzultaci předem telefonicky, emailem nebo osobně.

Školní metodik prevence

Na škole působí školní metodik prevence Mgr. Brigita Jindrlová.

Zajišťuje:

 • předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace,
 • průběžné vyhodnocování účinnosti preventivních programů uskutečňovaných školou,
 • metodickou podporu učitelům při řešení problémového chování žáků

Zpracovává preventivní program školy včetně strategie předcházení školní neúspěšnosti, šikaně a dalším projevům rizikového chování.

Konzultační hodiny pro žáky: středa 9:25 – 11:00
Konzultační hodiny pro vyučující: po domluvě
Konzultační hodiny pro rodiče a zákonné zástupce: po telefonické domluvě
Akutní případy: ihned

Tel.:                 387 994 243
Email:             bjindrlova@sou-lisov.cz

Z důvodu pracovních aktivit v prostorách školy nemusí být školní metodik prevence vždy k zastižení ve své pracovně. Je proto vhodné domluvit si konzultaci předem telefonicky, emailem nebo osobně.

Školní psycholog

Na škole působí školní psycholog Mgr. Vít Šmíd

Služby školního psychologa lze využít zejména v následujících případech:

Žáci:

 • Máte potíže při učení, potřebujete poradit s domácí přípravou na vyučování, nevíte, jakým způsobem se učit.
 • Prožíváte často silnou nejistotu, trpíte trémou, máte nepřiměřený strach apod.
 • Něco vás trápí a potřebujete si o tom sněkým promluvit.
 • Nacházíte se v psychicky náročné situaci.
 • Máte problém s chováním nebo dodržováním školního řádu.
 • Necítíte se dobře ve vaší třídě, trápí vás vztahy se spolužáky.
 • Máte konflikty s vyučujícími.
 • Potřebujete poradit s výběrem dalšího vzdělávání.

Rodiče a zákonnní zástupci

 • U vašeho syna/dcery došlo k výraznému zhoršení prospěchu, nebo náhlé změně chování, prožívání.
 • Potřebujete poradit s domácí přípravou vašeho syna/dcery na vyučování a s výběrem optimálního učebního stylu.
 • Vaše dítě má výrazné výchovné nebo osobnostní potíže.
 • Potřebujete poradit při řešení složité rodinné situace.
 • Potřebujete pomoci při řešení obtíží vašeho syna/dcery se spolužáky nebo pedagogy.
 • Potřebujete poradit s výběrem dalšího vzdělávání vašeho syna/dcery.

Konzultační hodiny pro žáky: pátek 9:25 – 11:00
Konzultační hodiny pro vyučující: po domluvě
Konzultační hodiny pro rodiče a zákonné zástupce: po telefonické domluvě
Akutní případy: ihned

Tel.:                 604 494 330
Email:             vsmid@sou-lisov.cz

Sociální pedagog

Na škole působí sociální pedagog Bc. Blanka Kopecká

Zajišťuje:

 • Poradenství pro žáky, rodiče a zákonné zástupce v otázkách sociální pomoci.
 • Poskytuje žákům a zákonným zástupcům informace o sociálních dávkách a sociálních službách.
 • Pomáhá žákům a zákonným zástupcům se sepsáním žádosti o sociální dávky, příspěvky a stipendia.
 • Pomáhá žákům se studijními a vyjadřovacími potížemi.
 • Spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními a dalšími podpůrnými organizacemi.

Konzultační hodiny pro žáky: pátek: 8:00 – 10:00
Konzultační hodiny pro vyučující: po domluvě
Konzultační hodiny pro rodiče a zákonné zástupce: po telefonické domluvě
Akutní případy: ihned

Tel.: 387 994 243                
Email:              bkopecka@sou-lisov.cz

Aktuality

Dny otevřených dveří – přijďte se k nám podívat

 • V pátek 24. 11. 2023 od 13:00 do 17:00 hodin a v sobotu 25. 11. 2023 od 9:00 do 13:00 hodin.
 • V pátek 19. 1. 2024 od 13:00 do 17:00 hodin a v sobotu 20. 1. 2024 od 9:00 do 13:00 hodin.

Po předchozí telefonické domluvě je možné naši školu navštívit kdykoliv.

Skip to content