Střední odborné učiliště, Lišov
, tř. 5. května 3, 373 72

pište kdykoliv

volejte Po–Pá: 7–15 h

volejte Po–Pá: 7–15 h

Bakaláři

Office 365

Strava

Facebook

Instagram

YouTube

Bakaláři

Office 365

Strava

Facebook

Instagram

YouTube

Přijímací řízení 2023/2024

Přijímací řízení 2023/2024

Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti na přihlášce ke vzdělávání je nutné u všech oborů.

Přihlášku podává zletilý uchazeč, zákonný zástupce nezletilého uchazeče do I. kola do  1. března 2023.

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY (DO VŠECH OBORŮ VZDĚLÁNÍ) SE NEKONAJÍ.

Termín přijímacího řízení:

I. termín24. dubna 2023zveřejnění seznamu přijatých 24. dubna 2023

Přijatí uchazeči, kteří si vybrali naši školu, odevzdají ZÁPISOVÝ LÍSTEK. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním Zápisového lístku svůj úmysl vzdělávat se v naší škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí uchazeče ke vzdělávání na naší škole.

Výsledky I. kola přijímacího řízení – budou zveřejněny 24. dubna 2023 ve vitríně na čelní straně budovy školy a dále na webových stránkách školy www.sou-lisov.cz

Obory vzdělání „H“ – pro žáky s ukončenou povinnou školní docházkou a úspěšné absolvování minimálně 8. ročníku základní školy

Kód oboruNázev oboruDélka studiaUrčeno proPočet přijímaných žáků v I. kole
33-56-H/01Truhlář3 rchlapce, dívky24
33-59-H/01Čalouník3 rchlapce, dívky (ZPS)12
33-59-H/01Čalouník – zkrácené studium
(pro absolventy, kteří již získali střední vzdělání)
1 rchlapce, dívky (ZPS)12

Obory vzdělání „E“ – pro žáky s ukončenou povinnou školní docházkou

Školní vzdělávací programy jsou zaměřené především na odbornou přípravu žáků, je snížená dotace hodin teoretického vyučování (cizí jazyk se vyučuje jako nepovinný předmět) a je posílena výuka odborného výcviku.

Obory jsou vhodné především:

  • pro žáky s problémovým prospěchem v základní škole
  • pro žáky s neukončeným základním vzděláním (vycházející ze 7. nebo 8. ročníku)
  • pro žáky, kteří již neuspěli v oborech vzdělání “H”
  • pro žáky, kteří se vzdělávají v režimu speciálního vzdělávání (ze základních škol praktických či integrovaní žáci v běžných třídách) – pro další vzdělávání v tomto režimu je nutné přiložit k přihlášce vyjádření pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra.

Žáci, kteří předloží vyjádření školského poradenského zařízení o vhodnosti studia v oborech vzdělání “E” – mají přednost v přijetí do jednotlivých oborů vzdělání.

Kód oboruNázev oboruDélka studiaUrčeno proPočet přijímaných žáků
36-67-E/01Zednické práce3. rchlapce8
65-51-E/01Stravovací a ubytovací služby
ŠVP: Kuchařské práce

3. r

dívky, chlapce
16
66-51-E/01Prodavačské práce
ŠVP: Prodej smíšeného zboží
3. rdívky, chlapce8
29-51-E/01Potravinářská výroba
ŠVP: Cukrářská výroba
ŠVP: Řeznicko-uzenářská výroba

3. r
3. r

dívky, chlapce
dívky, chlapce

16
4
75-41-E/01Pečovatelské služby3. rdívky, chlapce16
33-56-E/01Truhlářská a čalounická výroba
ŠVP: Truhlářská výroba
ŠVP: Čalounická výroba

3. r
3. r

dívky, chlapce
dívky, chlapce

16
8
23-51-E/01Strojírenské práce
ŠVP: Práce v autoservisu

3. r

chlapce

12
41-52-E/02Zahradnická výroba2. rdívky, chlapce8

Při nástupu žáci zdarma obdrží pracovní oděv, obuv, ochranné pracovní pomůcky a další

Podmínky přijetí do všech oborů vzdělání:

  • zdravotní způsobilost doporučená lékařem (u žáků se ZPS i odborného lékaře specialisty)
  • splnění povinné školní docházky
  • pořadí žáků se určuje podle dosaženého průměrného prospěchu za I. pololetí roku 2022/2023, druhé pololetí předcházejícího školního roku rozhoduje v případě rovnosti

Vzdělávání oborů „E” probíhá v běžných třídách/skupinách, ale i ve třídách/skupinách, které jsou zřízeny dle § 16 odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění. K zařazení do speciální třídy je nutné platné DOPORUČENÍ školského poradenského zařízení.

Obor vzdělání 41-52-E/02 Zahradnická výroba je určen pouze pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami dle § 16 odst. 9 zákona ŠZ č. 561/2004 Sb.

Všechny obory vzdělání budou otevřeny při naplnění minimálního počtu uchazečů.

Skip to content