Střední odborné učiliště, Lišov
, tř. 5. května 3, 373 72

pište kdykoliv

volejte Po–Pá: 7–15 h

volejte Po–Pá: 7–15 h

Bakaláři

Office 365

Strava

Facebook

Instagram

YouTube

Bakaláři

Office 365

Strava

Facebook

Instagram

YouTube

Přijímací řízení

Přijímací řízení

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení

Na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a na základě vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách v platném znění, vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání v platném znění vyhlašuji 2. kolo přijímacího řízení pro uvedené obory vzdělání na školní rok 2021/2022. Přijímací řízení proběhne bez přijímacích zkoušek a pohovorů.

Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti na přihlášce ke vzdělávání je nutné u všech oborů.

Přihlášku podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče do 1. března 2021.

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY (DO VŠECH OBORŮ VZDĚLÁNÍ) SE NEKONAJÍ.

Termín přijímacího řízení:

I. termínúterý 22. dubna 2021zveřejnění seznamu přijatých 19. května 2021
řídí se Opatřením obecné povahy, č.j. MSMT-4337/2021-6
II. termínstředa 30. června 2021zveřejnění seznamu přijatých 30. června 2021 v 15 h

Přijatí uchazeči, kteří si vybrali naši školu, odevzdají ZÁPISOVÝ LÍSTEK do 2. 6. 2021. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním Zápisového lístku úmysl vzdělávat se v naší škole, zanikají posledním dnem lhůty tj. 2. 6. 2021 právní účinky rozhodnutí o přijetí uchazeče ke vzdělávání na naší škole.

Obory vzdělání „H“ – pro žáky s ukončenou povinnou školní docházkou

Kód oboruNázev oboruDélka studiaUrčeno proPočet přijímaných žáků
33-56-H/01Truhlář13 rchlapce, dívky24
33-59-H/01
33-59-H/01
Čalouník
Čalouník – zkrácené studium – stipendium2
(pro absolventy, kteří již získali střední vzdělání)
3 r
1 r
chlapce, dívky (ZPS)
chlapce, dívky (ZPS)
12
12

1 – ŠVP – Výroba nábytku, základy stavebního truhlářství a základy čalounictví

2 – 800 Kč/měsíc + 2 000 Kč za průměrný prospěch do 1,7 včetně na konci školního roku + 3 500 Kč za průměrný prospěch do 1,7 včetně u závěrečných zkoušek

Obory vzdělání „E“

Školní vzdělávací programy jsou zaměřené především na odbornou přípravu žáků, je snížená dotace hodin teoretického vyučování (cizí jazyk se vyučuje jako nepovinný předmět) a je posílena výuka odborného výcviku.

Obory jsou vhodné především:

  • pro žáky s problémovým prospěchem v základní škole
  • pro žáky s neukončeným základním vzděláním (vycházející ze 7. nebo 8. ročníku)
  • pro žáky, kteří již neuspěli v oborech vzdělání “H”
  • pro žáky, kteří se vzdělávají v režimu speciálního vzdělávání (ze základních škol praktických či integrovaní žáci v běžných třídách) – pro další vzdělávání v tomto režimu je nutné přiložit k přihlášce vyjádření pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra.

Žáci, kteří předloží vyjádření školského poradenského zařízení o vhodnosti studia v oborech vzdělání “E” – mají přednost v přijetí do jednotlivých oborů vzdělání.

Kód oboruNázev oboruDélka studiaUrčeno proPočet přijímaných žáků
36-67-E/01Zednické práce3. rchlapce8
65-51-E/01Stravovací a ubytovací služby
ŠVP: Kuchařské práce3. rdívky, chlapce16
66-51-E/01Prodavačské práce
ŠVP: Prodej smíšeného zboží3. rdívky, chlapce16
29-51-E/01Potravinářská výroba
ŠVP: Cukrářská výroba3. rdívky, chlapce8
ŠVP: Řeznicko-uzenářská výroba3. rdívky, chlapce8
75-41-E/01Pečovatelské služby3. rdívky, chlapce16
33-56-E/01Truhlářská a čalounická výroba
ŠVP: Truhlářská výroba3. rdívky, chlapce16
ŠVP: Čalounická výroba3. rdívky, chlapce8
23-51-E/01Strojírenské práce
ŠVP: Práce v autoservisu3. rchlapce16
41-52-E/02Zahradnická výroba2. rdívky, chlapce8

ři nástupu žáci zdarma obdrží pracovní oděv, obuv, ochranné pracovní pomůcky a další

Podmínky přijetí do všech oborů vzdělání:

  • zdravotní způsobilost doporučená lékařem (u žáků se ZPS i odborného lékaře specialisty)
  • splnění povinné školní docházky
  • pořadí žáků se určuje podle dosaženého průměrného prospěchu za I. pololetí roku 2019/2020

Vzdělávání oborů „E” probíhá v běžných třídách/skupinách, ale i ve třídách/skupinách, které jsou zřízeny dle § 16 odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění. K zařazení do speciální třídy je nutné platné DOPORUČENÍ školského poradenského zařízení.

Obor vzdělání 41-52-E/02 Zahradnická výroba je určen přednostně pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami dle § 16 odst. 9 zákona ŠZ č. 561/2004 Sb.

Všechny obory vzdělání budou otevřeny při naplnění minimálního počtu uchazečů.

Výsledky II. kola přijímacího řízení – budou zveřejněny 30. června 2021 ve vitríně na čelní straně budovy školy a dále webových stránkách školy www.sou-lisov.cz