Střední odborné učiliště, Lišov
, tř. 5. května 3, 373 72

pište kdykoliv

volejte Po–Pá: 7–15 h

volejte Po–Pá: 7–15 h

Bakaláři

Office 365

Strava

Facebook

Instagram

YouTube

Bakaláři

Office 365

Strava

Facebook

Instagram

YouTube

Školská rada

Školská rada

Školská rada při Středním odborném učilišti v Lišově je zřízena dle §167 zákona č. 561/2004 a její úloha je popsána v § 168 tohoto zákona.

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. 

Školská rada:

  1. Vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
  2. schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
  3. schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,
  4. schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
  5. podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
  6. projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
  7. projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
  8. podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,
  9. podává návrh na vyhlášení konkurzu na ředitele školy.

Dle volebního řádu vydaného MM České Budějovice má rada 3 členy. Z toho je jeden zástupce zřizovatele, jeden zástupce rodičů (zákonných zástupců) a jeden zaměstnanec školy zastupující v radě pedagogické pracovníky.

 Členové rady:

za zřizovatele: Mgr. Ing. Pavla Pivoňka Vaňková
za rodiče: Ing. Petr Sladovník
za pedagogy: Mgr. Jaroslav Jaroš

Skip to content