Střední odborné učiliště, Lišov
, tř. 5. května 3, 373 72

pište kdykoliv

volejte Po–Pá: 7–15 h

volejte Po–Pá: 7–15 h

Bakaláři

Office 365

Strava

Facebook

Instagram

YouTube

Bakaláři

Office 365

Strava

Facebook

Instagram

YouTube

Whistleblowing

Whistleblowing

Informace pro oznamovatele protiprávního jednání podle zákona č. 171/2023 Sb.
Prohlášení o implementaci Směrnice EU o whistleblowingu.

V souladu se Směrnicí EU č.2019/1937 ze dne 23. 10. 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen Směrnice EU), s platností ode dne 17. 12. 2021, a v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, zavádí Střední odborné učiliště, Lišov, tř. 5. května 3 jako povinný subjekt způsoby a pravidla pro oznamování protiprávního jednání.
Škola jako povinný subjekt má zpracovanou vnitřní směrnici pro tuto problematiku. Směrnice zavádí vnitřní oznamovací systém jako souhrn postupů při přijímání oznámení, jejich evidenci a zpracování, ochraně totožnosti oznamovatele a ochraně informací uvedených v oznámení.

Kdo může podat oznámení:

Oznámení může podat fyzická osoba, která pro školu vykonávala práci nebo jinou obdobnou činnost (Směrnice EU), v souvislosti s níž oznámení podává. Škola nebude přijímat oznámení od oznamovatele, který již ve škole nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost dle uvedeného zákona. Anonymní oznámení nebudou školou evidována a posuzována podle zákona o ochraně oznamovatelů.
Oznamovatel bude poučen o právech a povinnostech, které pro něj vyplývají ze zákona, o poučení bude vyhotoven záznam. Oznamovatel by měl jednat ve veřejném zájmu a v dobré víře, že jím podávané oznámení se opírá o věrohodná fakta a skutečnosti. Pokud oznamovatel podá vědomě nepravdivé oznámení, dopustí se přestupku, za který lze uložit pokutu do 50 000 Kč.

Oznamovatel může podat informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít.
Protiprávní jednání:

 • a) má znaky trestného činu
 • b) má znaky přestupku, za který stanoví zákon sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000,- Kč
 • c) porušuje zákon
 • d) porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie ve vymezených oblastech

S podanými oznámeními se může seznamovat pouze níže uvedená příslušná osoba, která nesmí poskytnout informace, které by mohly zmařit nebo ohrozit účel podávání oznámení. Příslušná osoba posoudí důvodnost podaného oznámení a vyrozumí oznamovatele o přijetí oznámení podle § 12 odst. 2 a o výsledcích posouzení důvodnosti oznámení podle § 12 odst. 3 a o přijetí vhodných opatření k nápravě nebo předejití protiprávního stavu v návaznosti na podané oznámení. Není-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné,  příslušná osoba bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele o tom, že na základě skutečností uvedených v oznámení a všech okolností, které jí jsou známy, neshledala podezření ze spáchání protiprávního jednání, nebo neshledala, že oznámení se zakládá na nepravdivých informacích, a poučí oznamovatele o právu podat oznámení u orgánu veřejné moci. Je-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, příslušná osoba škole navrhne opatření k nápravě protiprávního stavu. O přijatém opatření povinný subjekt neprodleně vyrozumí příslušnou osobu, která o něm bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele.

Pro oznámení lze využít formulář (rovněž vyvěšený na úřední desce), nebo lze způsob oznámení dohodnout s příslušnou osobou.

Jak podat oznámení:

 1. písemně v listinné podobě na adrese: tř. 5. května 3, 373 72 Lišov s označením obálky „NEOTEVÍRAT-oznámení whistleblowing“
 2. elektronicky na e-mailové adrese: oznamovatel@sou-lisov.cz
 3. telefonicky: 739 633 022
 4. osobně na adrese: tř. 5. května 3, 373 72 Lišov
  Osoba příslušná pro příjem a zpracování oznámení:
  p. Roman Veselý

  Aktuality

  Dny otevřených dveří – přijďte se k nám podívat

  • V pátek 24. 11. 2023 od 13:00 do 17:00 hodin a v sobotu 25. 11. 2023 od 9:00 do 13:00 hodin.
  • V pátek 19. 1. 2024 od 13:00 do 17:00 hodin a v sobotu 20. 1. 2024 od 9:00 do 13:00 hodin.

  Po předchozí telefonické domluvě je možné naši školu navštívit kdykoliv.

  Skip to content