Střední odborné učiliště, Lišov
, tř. 5. května 3, 373 72

pište kdykoliv

volejte Po–Pá: 7–15 h

volejte Po–Pá: 7–15 h

Bakaláři

Office 365

Strava

Facebook

Instagram

YouTube

Bakaláři

Office 365

Strava

Facebook

Instagram

YouTube

Projekty

Projekty

Projekty školy

2023 – 2025

OBĚDY PRO JIHOČESKÉ DĚTI


2023 – 2025

ROVNÝ PŘÍSTUP KE VZDĚLÁVÁNÍ VE STŘEDNÍM ODBORNÉM UČILIŠTI V LIŠOVĚ

Název projektu: Podpora vzdělávání na Středním odborném učilišti Lišov
Registrační číslo: CZ.02.02.XX/00/22_003/000374

Projekt je zaměřen na zvyšování kvality ve vzdělávání včetně odborné přípravy, zvyšování inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání. Dále je zaměřen na zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání, včetně usnadňování vzdělávací mobility znevýhodněných skupin. Na naší škole se jedná zejména o personální podporu (sociální pedagog, kariérový poradce, koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele) a dále osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání, spolupráci pracovníků ve vzdělávání v ubytovacím zařízení, podpora inovativního vzdělávání žáků napříč naším subjektem a podpora spolupráce s rodiči žáků školy a veřejností.


2022 – 2024

DIGITALIZUJEME ŠKOLU


20222023

NÁRODNÍ PLÁN OBNOVY PRO ŠKOLY


20222023

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL – REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY


2021 – 2023

IMPLEMENTACE KRAJSKÉHO AKČNÍHO PLÁNU JIHOČESKÉHO KRAJE III (IKAP JČK III)

Název projektu: Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje III (IKAP JčK III)
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018246
Příjemce: Jihočeský kraj
Partner s finančním příspěvkem: Střední odborné učiliště, Lišov, tř. 5. května 3
Termín fyzické realizace projektu: 1. 1. 2021 – 31. 10. 2023
Webový odkaz na internetové stránky projektu IKAP JčK III: https://ikap.kraj-jihocesky.cz/

Stručný popis klíčové aktivity č. 7: Podpora škol a školských poradenských zařízení formou jednotkových nákladů (Šablony III) a zapojení Vaší školy do této klíčové aktivity:

Střední odborné učiliště, Lišov, tř. 5. května 3 je zapojena do tohoto projektu jako partner s finančním příspěvkem a podílí se na realizaci klíčové aktivity č. 7: Podpora škol a školských poradenských zařízení formou jednotkových nákladů (Šablony III). Cílem klíčové aktivity je zvýšení kvality vzdělávání formou podpory vybraných aktivit středních škol jednotkovými náklady, naplňující opatření definovaná v Krajském akčním plánu Jihočeského kraje II a školních akčních plánech jednotlivých škol.

Podpořené budou tyto aktivity (šablony): 7b: Zapojení odborníka z praxe do výuky na SŠ/VOŠ, 7c: Tandemová výuka na SŠ/VOŠ, 7d: Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem, 7g: Personální podpora – Školní kariérový poradce”.

Projekt „Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje III“, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018246, je spolufinancován Evropskou unií.


2019 – 2020

Projekt IPRÚ ČESKÉ BUDĚJOVICE “Kvalitní podmínky pro výuku řemeslných oborů.”

Název projektu: Kvalitní podmínky pro výuku řemeslných oborů
Registrační číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0012725

Projekt je spolufinancován Evropskou unií (Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální operační program)

Projekt je realizován ve školním roce 2019/2020 a je zaměřen na zvýšení kvality vzdělávání řemeslných oborů TRUHLÁŘ a TRUHLÁŘSKÁ VÝROBA na Středním odborném učilišti v Lišově a to prostřednictvím pořízení moderního strojního vybavení truhlářských dílen. Díky pořízení nových strojů dojde ke zlepšování žáků školy v klíčových a odborných kompetencích v technických a řemeslných oborech. Výstupy projektu budou nápomocné k jejich lepší uplatnitelnosti na trhu práce a v případném dalším navazujícím studiu.

Projekt byl podpořen v rámci 25. výzvy IPRÚ České Budějovice – SC 2.4 – VYBUDOVÁNÍ INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ TECHNICKÝCH A PŘÍRODOVĚDNÍCH OBORŮ NA SŠ A VOŠ IV.


2020 – 2022

ŠABLONY II

Název projektu: Podpora vzdělávání na Středním odborném učilišti Lišov
Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016716

Projekt je spolufinancován Evropskou unií (Evropský sociální fond)

Projekt je zaměřen na zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce a na zlepšení výsledků žáků v klíčových kompetencích. Jedná se zejména o personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí, žáků a studentů, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, spolupráce s rodiči žáků a studentů, spolupráce s veřejností.


2019

Snížení energetické náročnosti SOU Lišov – objekt haly OV (odborného výcviku)

– spolufinancováno EU – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.


2018 – 2020

Podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Název projektu: Podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0008044

Projekt je spolufinancován Evropskou unií (Evropský sociální fond)

Předmětem projektu je poskytnout dočasnou personální podporu – školní asistent a kariérový poradce. Aktivita školního asistenta umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména žákům ohroženým školním neúspěchem. Školního kariérový poradce bude podporovat žáky naší školy při prvotním vstupu na trh práce, a to včetně žáků s potřebou podpůrných opatření se speciálními vzdělávacími potřebami i žáků ohrožených předčasným odchodem ze vzdělávání.


2018

Projekt IPRÚ ČESKÉ BUDĚJOVICE “Nové technologie – předpoklad úspěšného vstupu na pracovní trh.”

Název projektu: Nové technologie – předpoklad úspěšného vstupu na pracovní trh
Registrační číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0008349

Projekt je spolufinancován Evropskou unií (Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální operační program)

Předmětem projektu je technická rekonstrukce strojního vybavení školních čalounických dílen formou nákupu 13 kusů nových moderních šicích strojů včetně strojů speciálních. Nákup bude proveden na základě výběrového řízení, přičemž hodnota projektu se pohybuje kolem 3,5 mil. korun.

Projekt byl podpořen v rámci 15. výzvy IPRÚ České Budějovice – SC 2.4 – VYBUDOVÁNÍ INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ TECHNICKÝCH A PŘÍRODOVĚDNÍCH OBORŮ NA SŠ A VOŠ


Dotační programy

Programy jsou realizovány na základě získané dotace Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy, Evropské unie, Jihočeského kraje a dalších resortů.

Obrázek logolinkUNIV -
Projekt OPVK „Speciálně pedagogická podpora vzdělávání v SOU Lišov”
Škola  od 1. 9. 2013 realizuje projekt operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost v oblasti podpory : rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Více informací o tomto programu na adrese www.esfcr.cz
Projekt OPVK „EU Peníze středním školám” 
Škola od 1. 9. 2012 realizuje projekt operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost ve dvou oblastech podpory: Inovace a zkvalitnění výuky a Vytváření podmínek pro zvyšování kvality výuky cizích jazyků na SŠ.
Projekt OPVK „Inovativní výuka – cesta k efektivnějšímu odbornému vzdělávání v SOU Lišov”
Škola  od 1. 9. 2012 realizuje projekt operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost v oblasti podpory : rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Více informací o tomto programu na adrese www.esfcr.cz
Projekt OPVK „Nové formy výuky – podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami”
Škola  od 1. 3. 2011 realizuje projekt operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost v oblasti podpory : rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Více informací o tomto programu na adrese www.esfcr.cz
Projekt OPVK „Rozšíření znalostí pedagogů jako cesta ke zkvalitnění vzdělávání ve Středním odborném učilišti Lišov”
Naše škola zahájila 1. 1. 2012 realizaci projektu se zkráceným názvem Vzdělávání pedagogů SOU Lišov. Projekt je naplánován na jeden rok.

Projekt UNIV – 2 KRAJE

Obrázek UNIV 2 KRAJE - Škola je zapojená do projektu UNIV 2 KRAJE. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Více informací se dozvíte na www.univ.cz
Projekt UNIV 3– podpora procesů uznávání, do kterého se naše škola zapojila, navazuje na systémový projekt UNIV a na aktivity individuálního projektu národního UNIV 2 KRAJE
Obrázek Logo UNIV 3 s textem - Další informace na www.univ.cz

Aktuality

Dny otevřených dveří – přijďte se k nám podívat

  • V pátek 24. 11. 2023 od 13:00 do 17:00 hodin a v sobotu 25. 11. 2023 od 9:00 do 13:00 hodin.
  • V pátek 19. 1. 2024 od 13:00 do 17:00 hodin a v sobotu 20. 1. 2024 od 9:00 do 13:00 hodin.

Po předchozí telefonické domluvě je možné naši školu navštívit kdykoliv.

Skip to content