Střední odborné učiliště, Lišov
, tř. 5. května 3, 373 72

pište kdykoliv

volejte Po–Pá: 7–15 h

volejte Po–Pá: 7–15 h

Bakaláři

Office 365

Strava

Facebook

Instagram

YouTube

Bakaláři

Office 365

Strava

Facebook

Instagram

YouTube

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Střední odborné učiliště, Lišov, jako povinný subjekt ve smyslu §2, odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje následující informace:

1.   Oficiální název, důvod a způsob založení

Viz: Úvod/Kontakty/Vedení školy

 2.    Organizační struktura SOU

Viz: Úvod/Kontakty/Vedení školy

3.     Místo, kde lze získávat informace

Každá fyzická i právnická osoba může žádat o informaci ústně nebo písemně. Dotaz musí být formulován jasně, aby bylo zcela zřejmé, jaká informace je požadována. Žádost může být zaslána na kontaktní adresu nebo osobně předána v sekretariátu SOU.         

SOU je povinno poskytnout všechny informace vztahující se k problematice jeho práce v rozsahu své působnosti s výjimkou:

– Informací, jejichž zveřejnění vylučuje sám zákon;

– utajovaných skutečností;

– informací dotýkajících se ochrany osobnosti;

– vnitřních pokynů a personálních předpisů.

 4.     Místo, lhůta a způsob, kde lze podat žádost, stížnost, návrh nebo jiné podání

Stížnost lze podat písemně na adrese uvedené v části Kontakty nebo ústně do protokolu v sekretariátu SOU nebo v elektronické podobě.

Žádost, návrh nebo jiné podání lze doručit písemně na adresu školy nebo osobně v sekretariátu SOU.

5.     Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu

Proti rozhodnutí povinného subjektu lze podat odvolání písemně na adresu  SOU nebo osobně v sekretariátu SOU, a to ve lhůtě stanovené v rozhodnutí.

6.     Výroční zpráva o činnosti SOU za předcházející školní rok

Kompletní výtisk Výroční zprávy za uplynulý školní rok je uveřejněn na těchto internetových stránkách sekci O škole/Úřední deska, popřípadě je k nahlédnutí v sekretariátu školy.

7.     Sazebník náhrad

Zveřejňování informací provádí SOU na své vlastní náklady.

Poskytování informací na základě žádosti (ústní i písemné) je prováděno za úhradu. Výše úhrady je stanovena takto:

Mzdové náklady za každou započatou hodinu výkonu zaměstnance při vyhledávání informace činí 100,- Kč.

Pořízení kopií: za každou stránku formátu A4 úhrada 1,50 Kč.

Podmínky finanční úhrady za poskytnutí informace, bude-li vyžadována, sdělí zodpovědný pracovník SOU žadateli před poskytnutím informace. Úhradu za poskytnutí informace  provede žadatel  hotově v pokladně SOU.

Finanční úhrada nebude vyžadována v případě poskytování informací o prospěchu a chování žáků zákonným zástupcům a rodičům.

8.     Přehled nejdůležitějších právních předpisů, podle nichž povinný subjekt jedná a rozhoduje se:

Zákon č. 561/2005 Sb. školský zákon, ve znění pozdějších novel.

Zákon č. 73/2005 Sb o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami.

Zákon č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších novel.

Specifikace dalších legislativních předpisů, podle nichž se řídí činnost SOU může být žadateli upřesněna osobně v sekretariátu SOU nebo na základě písemné žádosti.

Aktuality

Dny otevřených dveří – přijďte se k nám podívat

  • V pátek 24. 11. 2023 od 13:00 do 17:00 hodin a v sobotu 25. 11. 2023 od 9:00 do 13:00 hodin.
  • V pátek 19. 1. 2024 od 13:00 do 17:00 hodin a v sobotu 20. 1. 2024 od 9:00 do 13:00 hodin.

Po předchozí telefonické domluvě je možné naši školu navštívit kdykoliv.

Skip to content