Střední odborné učiliště, Lišov
, tř. 5. května 3, 373 72

pište kdykoliv

volejte Po–Pá: 7–15 h

volejte Po–Pá: 7–15 h

Bakaláři

Office 365

Strava

Facebook

Instagram

YouTube

Bakaláři

Office 365

Strava

Facebook

Instagram

YouTube

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště

Činnost školního poradenského pracoviště se řídí vyhláškou č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Veškeré informace, které pracovníci školního poradenského zařízení při své práci získají, jsou vázány profesním tajemstvím. Dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů rodiče předem udělují souhlas s poskytováním služeb. Jeho služby jsou pro žáky SOU Lišov, jejich rodiče, zákonné zástupce a pedagogy školy zdarma.

Výchovný poradce

Na škole působí výchovný poradce Mgr. Vít ŠmídMgr. Marta Maršíková

Zajišťují:
–    poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,
–    sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření,
–    podporu vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami,
–    metodickou podporu učitelům při použití psychologických a speciálně pedagogických postupů ve vzdělávací činnosti školy,
–    spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci,
–    spolupráci školy při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými zařízeními.

Konzultační hodiny pro žáky: pondělí 8:00 – 13:00 / školní poradenské pracoviště
Konzultační hodiny pro vyučující: dle domluvy
Konzultační hodiny pro rodiče a zákonné zástupce: po telefonické domluvě
Akutní případy: ihned

Tel.:                 604 494 330
Email:              vsmid@sou-lisov.cz, mmarsikova@sou-lisov.cz

Z důvodu pracovních aktivit v prostorách školy nemusí být výchovný poradce vždy k zastižení ve své pracovně. Je proto vhodné domluvit si konzultaci předem telefonicky, emailem nebo osobně.

Kariérový poradce

Na škole působí školní kariérový poradce Ing. Jan Ludačka.

Zajišťuje:

–   kariérové poradenství spojující vzdělávací, informační a poradenskou podporu k vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění

Konzultační hodiny pro žáky: pondělí 8:00 – 13:00 / kreslírna
Konzultační hodiny pro vyučující: po domluvě
Konzultační hodiny pro rodiče a zákonné zástupce: po telefonické domluvě
Akutní případy: ihned

Tel.:                 731 903 738
Email:              ludacka@sou-lisov.cz

Z důvodu pracovních aktivit v prostorách školy nemusí být kariérový poradce vždy k zastižení ve své pracovně. Je proto vhodné domluvit si konzultaci předem telefonicky, emailem nebo osobně.

Školní metodik prevence

Na škole působí školní metodik prevence Mgr. Brigita Jindrlová.

Zajišťuje:
–    předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace,
–    průběžné vyhodnocování účinnosti preventivních programů uskutečňovaných školou,
–    metodickou podporu učitelům při řešení problémového chování žáků

Zpracovává preventivní program školy včetně strategie předcházení školní neúspěšnosti, šikaně a dalším projevům rizikového chování.

Konzultační hodiny pro žáky: středa 9:00 – 11:00 / sborovna „E”
Konzultační hodiny pro vyučující: po domluvě
Konzultační hodiny pro rodiče a zákonné zástupce: po telefonické domluvě
Akutní případy: ihned

Tel.:                 387 994 243
Email:              bjindrlova@sou-lisov.cz

Z důvodu pracovních aktivit v prostorách školy nemusí být školní metodik prevence vždy k zastižení ve své pracovně. Je proto vhodné domluvit si konzultaci předem telefonicky, emailem nebo osobně.

Sociální pedagog

Na škole působí sociální pedagog Mgr. Barbora Široká

Zajišťuje:

  • Poradenství pro žáky, rodiče a zákonné zástupce v otázkách sociální pomoci.
  • Poskytuje žákům a zákonným zástupcům informace o sociálních dávkách a sociálních službách.
  • Pomáhá žákům a zákonným zástupcům se sepsáním žádosti o sociální dávky, příspěvky a stipendia.
  • Pomáhá žákům se studijními a vyjadřovacími potížemi.
  • Spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními a dalšími podpůrnými organizacemi.

Konzultační hodiny pro žáky: 

Pondělí:          9:00 – 10:00
Středa:            9:00 – 10:00
Čtvrtek:         12:00 – 14:00
Konzultační hodiny pro vyučující: po domluvě
Konzultační hodiny pro rodiče a zákonné zástupce: po telefonické domluvě
Akutní případy: ihned

Tel.: 387 994 243                
Email:              bsiroka@sou-lisov.cz

Skip to content